ТҮҮХЭН ХӨГЖИЛ

Булган аймгийн АДХГүйцэтгэх захиргааны ХААУГазарт 1965 оны үеэс газар зохион байгуулалтын асуудлыг хариуцсан бие даасан орон тоог буй болгон ажилуулж байсан мэдээлэл байдаг.

1980-аад оноос аймгийн Байгаль орчныг хамгаалах газарт Газрын эдэлбэр, хөрс хамгаалалын улсын байцаагчыг орон тоогоор ажилуулж байсан байна.

1985-1989 онд Байгаль орчныг хамгаалах газарт газар эдэлбэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн улсын байцаагчаар газар зохион байгуулагч Д.Лхагвасамбуу ажиллаж байв. Байгаль орчныг хамгаалах газар 1992 онд татан буугдаж Аймгийн АДХГЗахиргааны Байгаль орчны хэлтэс байгуулагдан уг хэлтэст газрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ажиллаж байсан байна.

1993 онд АДХГЗахиргаанд бүтэцийн өөрчилөлт хийгдэж аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хүнс, хөдөө аж ахуй, Байгаль орчны бодлогын хэлтэс байгуулагдаж уг хэлтэст газар, газрын х‎‎эвлий хариуцсан мэргэжилтэн, улсын байцаагч ажиллаж байлаа.

1996 онд аймгийн Засаг даргын 291 дугаар захирамжаар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төлөвлөлт, санхүү эдийн засгийн бодлогын хэлтэст Геологи, уул уурхай, байгалийн нөөцийн бодлого зохицуулалт, газар зохион байгуулалт, төлөвлөлтийн асуудлыг нэг мэргэжилтэнд харицуулан ажлуулж байв.

1998 оны 3 дугаар сард аймгийн Засаг даргын 31 дугаар захирамжаар Байгаль орчин, Газрын харилцааны алба байгуулагдаж даргаар нь Д.Цэрэндорж томилогдсон байна.

2003 онд аймгийн Засаг даргын 45 дугаар захирамжаар бүтэцийн өөрчлөлт хийж Байгаль орчин, Газрын харилцааны албыг Үл хөдлөх эд хөрөнгийн товчоотой нэгтгэн Газар, байгаль орчны албыг байгуулсан нь аймгийн Газрын алба бүтэц зохион байгуулалтын хувьд бие даан ажиллах эхлэл тавигджээ. Энэ хугацаанд аймгийн хэмжээний хот тосгон бусад суурины газрын төлөв байдал чанарын улсын хянан баталгааны ажлыг хийж гүйцэтгүүлсэн. Мөн Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан томоохон хэд хэдэн сургалтыг зохион байгуулж байсан.

2005 оны 01 сард аймгийн Засаг даргын 01 дугаар захирамжаар Газар, Байгаль орчин албыг Газрын алба, Байгаль орчны алба болгон өөрчилж Газрын албаны даргаар Д.Цэрэндоржыг томилсон байна. Аймгийн Газрын алба дангаараа байгууллагдсанаас хойш тариалангийн болон атаршсан газрын кадастрын зураглалыг иж бүрэнээр хийлгэсэн.

2006 оны 10 дугаар сард Барилга хот байгуулалтын сайдын шийдвэрээр бүтэцийн өөрчилөлт хийж Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийг Газрын албанаас салгаж  тусдаа байгууллага болгосон. Энэ үеэс аймгийн Газрын алба үндсэн 8 орон тоотой, аймгийн 16 сум, 1 тосгонд орон тооны мэргэжлийн газрын даамалтай ажил үүргээ гүйцэтгэж байна.  2006 оноос аймгийн Газрын алба төв суурин газрын кадастрын зураглалын ажлыг 2007 онд иж бүрэнээр нь, аймгийн Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг 2007 онд,  аймгийн Газрын нэгдмэл сангийн тооллого, тоо бүртгэл хөтлөх ажлыг 2008 онуудад дээрхи томоохон ажлуудыг хийж гүйцэтгээд байна.

2009  оны аймгийн Засаг даргын 2 дугаар сарын 04-ны өдрийн 38 дугаар захирамжаар аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Барилга хот байгуулалтын албатай нэгтгэгдсэнээр аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар нэртэйгээр байгуулагдаж даргаар Д.Цэрэндорж томилогдон газрын харилцаа, барилга хот байгуулалт гэсэн 2 хэлтэстэй, захиргаа аж ахуйн 1 тасагтай, 16 сум 1 тосгонд 18  газрын даамалтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байлаа.

2013 оноос Газрын даргаар Ч.Балдандорж томилоглон, 18 орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байгаад 2016 оны 11 сараас газрын даргаар Ү.Бямбасүрэн томилогдон ажиллаж байна. 

Санал асуулга

Манай газраас үйлчилгээ авснаар таны сэтгэл ханамж хир байна?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР